مکان های دیدنی و تاریخی - لردگان:

آبشار آتشگاه : 47 کیومتری جنوب لردگان در دره ای دلفریب به دارازای3 کیلومتر
پارک جنگلی پروز : 50 کیلومتری خاور لردگان
پیست اسکی چلگر : در حاشیه روستای چلگر در قسمت خاوری دامنه کوه کارکنان
چشمه برم
چشمه سندگان
امام زاده شهسوار : 45 کیلومتری باختر لردگان
امام زاده جعفر : 5 کیلومتری باختر لردگان
امام زاده حسن : 75 کیلومتری خاور لردگان 

7 سال پیش